top of page
fr.gif
sole-immagine-animata-0013.gif

Algemene voorwaarden

vakantiewoning3ster.jpg
en.gif
Een huisreglement komt misschien hard over, maar het respecteren van deze regels maakt het voor iederen een aangenaam verblijf en moet bijgevolg gerespecteerd worden...

In het geval een gast dit huisreglement niet eerbiedigt, wordt de overtreder tot orde aangemaand. De eigenaar behoudt zich het recht de overtreder de verdere toegang tot het gastenverblijf te ontzeggen. In dit geval kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling of schadeloosstelling.

Reglement van orde :

De huurder dient het rustig karakter van het gastenverblijf te eerbiedigen en de logies te gebruiken overeenkomstig de bestemming ervan. Hij zal niets doen om de rust en de privacy van de bewoners van de gemeente te verstoren. De huurder ontvangt de logies, met meubilering en stoffering in een onberispelijke staat en verbindt er zich toe om dit in dezelfde staat terug te bezorgen. Roken is verboden.

Gemeenschappelijke ruimtes

Een speel- en vrijetijdsruimte, de parking, de kleine garage zijn toegankelijk voor de huurder maar deze worden ook gebruikt door de eigenaar.

Aansprakelijkheid:

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige diefstal, schade, of verlies betreffende zaken die de huurder toebehoren. Elke beschadiging aan goederen van de eigenaar dient onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar. Het volledig herstel en alle bijkomende kosten, inclusief eventuele gerechtskosten, zijn ten laste van de huurder. Beschadiging of diefstal kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Gebruik van internet:

Het gebruik van internet door de huurder gebeurt integraal onder zijn verantwoordelijkheid. De huurder dient zich te onthouden van elk onwettig, bedrieglijk gebruik van die dienst en zal de onder zijn toezicht zijnde minderjarige kinderen waarschuwen omtrent de gevaren van het internet. De huurder zal aansprakelijk gesteld worden voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel veroorzaakt door het gebruik van de internetvoorziening. Wanneer de internetverbinding niet werkt, kan de huurder geen vergoeding eisen.

Capaciteit :

Het aantal huurders is bepaald in het contract. Iedere aanpassing moet vooraf met de eigenaar besproken worden.

Dieren :

In het belang van de hygiëne en de rust wordt geen enkel huisdier toegelaten in de logies.

Reservering :

De reservering is geldig nadat de eigenaar/ verhuurder (Logies Zonnebloem) de aanvraag tot reservering goedgekeurd heeft en nadat een voorschot ontvangen is ten bedrage van 30% van de totale verblijfskosten. Bij reservering aanvaardt de klant de algemene voorwaarden. Op verzoek kan een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt worden.

Elke reservering gebeurt op naam en kan in geen enkel geval overgedragen worden of onderverhuurd, behalve met een schriftelijke akkoord van de eigenaar.

De duur van het verblijf :

De huurder kan zich onder geen enkele omstandigheid beroepen op enig recht tot bezetting van de logies buiten de gereserveerde duur van het verblijf .

Aankomst en vertrek :

  De klant moet zich op de aankomstdag tussen 17 h en 19 h aanbieden, behalve in geval van een andere afspraak gemaakt met de eigenaar. In geval van laattijdige of uitgestelde aankomst moet de huurder de eigenaar vooraf verwittingen. Indien dit niet gebeurd is behoudt de eigenaar zich het recht na 20 h - na verloop van uiterste uur van aankomst- vrij te beschikken over de kamer. Op de dag van het vertrek verlaat de huurder het verblijf voor 11 h. Er wordt geen enkele prijsvermindering toegestaan, noch bij laattijdige aankomst noch bij voortijdig vertrek.

Betalingswijze:

De reservering wordt bekrachtigd door de creditering van een voorschot van 30% van de totale prijs. 8 dagen voor de aanvang van het verblijf, moet het saldo per bankoverschrijving betaald zijn op de bankrekening van de Zonnebloem. Wanneer het saldo niet vereffend werd op deze datum, wordt de reservering geannuleerd. Cheques en bankkaarten worden niet aanvaard.

Annulering :

Annulering door de huurder : Elke annulering moet kenbaar gemaakt worden per mail gezonden aan de eigenaar.  Annulering 2 maanden voor aanvang verblijf: volledig terugbetaling van voorschot Annulering tussen 2 maanden en 3 dagen voor aanvang verblijf: geen terugbetaling van voorschot Annulering 2 dagen of minder voor aanvang verblijf: geen terugbetaling

Specifiek geval voor glamping: annulering op elk moment mogelijk in geval van geel/oranje/rood weercode. De huurder kan dan binnen een jaar een andere datum kiezen.

Annulering door de eigenaar : in geval de eigenaar uw verblijf zou moeten annuleren worden alle gestortte sommen terugbetaald door overschrijving op het nummer van de IBAN bankrekening door de klant opgegeven. De klant kan geen enkele andere vorm van schadeloosstelling eisen.

Bevoegde rechtbank en keuze van het toepasselijk recht :

In alle gevallen bieden wij de mogelijkheid om de geschillen op minnelijke wijze te regelen. Indien geen minnelijke regeling bereikt kan worden, dient ieder geschil ontstaan als gevolg of in samenhang met deze reservering uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechtbanken te Oudenaarde en met toepassing van de Belgische wetgeving.

sole-immagine-animata-0013.gif
bottom of page